Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bescherming van je privacy

Jongerencentrum B-Town verwerkt je persoonsgegevens voor het verlenen van haar dienstverlening. Dit doen we op basis van je toestemming.

Recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy daarom gaat B-Town zorgvuldig en vertrouwelijk om met je gegevens. Jongerencentrum B-Town verstrekt jouw (persoons)gegevens niet zonder je toestemming aan derden, tenzij jongerencentrum B-Town daartoe een wettelijke plicht heeft. Voor de omgang met persoonsgegevens bestaan duidelijke regels die worden voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Beveiligingsmaatregelen

Jongerencentrum B-Town gaat veilig om met persoonsgegevens. Hiervoor neemt Jongerencentrum B-Town maatregelen om misbruik, verlies, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Geheimhoudingsplicht

Medewerkers van Jongerencentrum B-Town hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt toegang tot persoonsgegevens alleen gegeven aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels omtrent privacy.

Je rechten

Als bezoeker heb je een aantal rechten waardoor je het gebruik van je persoonsgegevens door Jongerencentrum B-Town kunt controleren.
De rechten die je kunt controleren zijn:

  • recht op informatie
  • recht op inzage
  • recht op verbetering
  • recht op aanvulling
  • recht op verwijdering of afscherming

Je heb het recht om Jongerencentrum B-Town te vragen je persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Je kunt hiervoor een verzoek indienen.

Uitbesteden van bewerken van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden in principe niet gedeeld met derden, maar het komt voor dat wij het verwerken van je gegevens uitbesteden aan een externe partij. In dat geval maken wij schriftelijke afspraken over de beveiliging en geheimhouding van je gegevens.

Inzicht in je persoonsgegevens

Om inzicht te geven hoe Jongerencentrum B-Town je persoonsgegevens gebruikt vindt je hier een aantal voorbeelden:

  • Aanmelding voor een activiteit: Voor sommige activiteiten moet je jezelf vooraf aanmelden via onze website. We vragen dan om je naam, geboortedatum en e-mailadres. We gebruiken de geboortedatum om te controleren of je binnen de doelgroep van de activiteit valt. We gebruiken het e-mailadres om je een bevestiging sturen. Eventueel mailen we ook extra informatie over de activiteit waar je je voor hebt opgegeven naar het e-mailadres.
  • Foto’s: Tijdens activiteiten in Jongerencentrum B-town worden foto’s gemaakt. Deze foto’s kunnen onze website en sociale media gepubliceerd worden. We vragen tijdens het maken van de foto’s of we de foto mogen maken. Als iemand aangeeft dat de foto niet gemaakt mag worden wordt er geen foto gemaakt.
  • Contact formulier: Als je het contact formulier op onze website invult verwerken wij je naam en e-mailadres. Deze gegeven worden gebruikt om je een bevestiging te sturen over het invullen van het formulier. Ook worden de gegevens gebruikt om contact met u op te nemen over wat u op het formulier hebt ingevuld.

B-Town website

Wanneer je onze website bezoekt, worden gegevens vastgelegd. Zo krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. Jongerencentrum B-Town gebruikt persoonsgegevens die via de website worden verzameld alleen voor het doel waarmee je ze achterlaat. We houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Als je bijvoorbeeld een contact- of aanmeldformulier invult, gebruiken wij de ingevulde persoonsgegevens om op je aanvraag te reageren.

Cookies

Jongerencentrum B-Town gebruikt alleen analytische cookies. Met deze cookies krijgen we informatie over het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van bezoek. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Melden van persoonsregistraties

Jongerencentrum B-Town verwerkt alleen je persoonsgegevens als daar een grondslag voor is of als je daar zelf toestemming voor geeft. Een grondslag is bijvoorbeeld de goede vervulling van de wettelijke en publiekrechtelijke taken. Als het nodig is, meldt de gemeente de verwerking van persoonsgegevens aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Jongerencentrum B-Town te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Jongerencentrum B-Town gepubliceerd zijn.

Meer informatie

Voor vragen over de bescherming van je persoonsgegevens of over je rechten, of een klacht hierover neem je contact op met  jongerencentrum B-Town via het e-mailadres privacy@boxtel.nl of via het telefoonnummer (0411) 655899. Wil je meer weten over privacy kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.